Szanowni Państwo,

redakcja czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów. Czasopismo publikuje artykuły publicystyczne, felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej. Materiały dotyczą zagadnień związanych ze skalą mikroekonomiczną (szkoła, przedsiębiorstwo), lokalną (miasto, gmina, powiat), regionalną, krajową i międzynarodową.

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na tematykę obejmującą:
• współpracę szkół i pracodawców,
• efektywność kształcenia zawodowego,
• kształtowanie wizerunku szkół branżowych,
• bezpieczeństwo pracy,
• funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
• doradztwo zawodowe,
• metodologię oceny jakości kształcenia zawodowego,
• innowacje w kształceniu zawodowym,
• rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w edukacji,
• możliwości dofinansowania działań w zakresie edukacji zawodowej w ramach funduszy europejskich oraz innych źródeł.

Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@myzawodowcy.pl.

Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:
• tytuł – powinien być hasłowy, krótki;
• imię i nazwisko autora/imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją/afiliacjami;
• adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub faksu oraz adres e-mail).

W trosce o sprawny przebieg procesu wydawniczego prosimy Autorów o dostosowanie się do następujących zaleceń:

1. Format
Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Word, w formacie DOC.

2. Objętość tekstu
Preferowane są teksty o objętości do 8 tys. znaków ze spacjami.

3. Rysunki (każda graficzna forma prezentacji informacji, np. wykres, schemat, kartogram):
• Każdy rysunek powinien być opatrzony tytułem.
• Każdy rysunek powinien mieć podane źródło. Jeżeli autor opracowania jest jednocześnie autorem rysunku, wówczas należy podać jako źródło: opracowanie własne. Jeżeli autor opracowania nie jest autorem rysunku, wówczas należy podać jako źródło: na podstawie: inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania i numer strony w nawiasie.
• Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów: CorelDRAW, Adobe Illustrator lub Microsoft Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nanoszenia poprawek.
• Rysunki przygotowane jako zrzuty z ekranu (np. grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) mogą nie zostać dopuszczone do druku.
• Rysunki należy wysłać jako osobne pliki.

4. Fotografie
• Każda fotografia powinna mieć podane źródło.
• Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych musi wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi; rozmiar pliku – minimum 300 kB.
• Fotografie należy wysłać jako osobne pliki.

5. Tabele
• Każda tabela powinna być opatrzona tytułem zwięźle opisującym jej zawartość.
• Każda tabela powinna mieć podane źródło.
• Każda rubryka powinna być wypełniona treścią.
• Skróty użyte w tabeli powinny być pod nią objaśnione.
• Tabele nie mogą być skanowane.
• Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

6. Cytaty
• Cytaty powinny być ujęte w „cudzysłów”, bez kursywy.
• Cytaty powinny być dokładnie przytoczone (należy zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne).

7. Materiały źródłowe
W przypadku wykorzystania materiałów źródłowych, na końcu artykułu powinien zostać zamieszczony ich spis. Wymienione pozycje powinny być przywołane numerami w tekście artykułu (w postaci [1]).

8. Dodatkowe informacje
• Zwroty obcojęzyczne powinny być pisane kursywą.
• Poza tytułem artykułu i śródtytułami nie należy stosować wyróżnień w formie tekstu pogrubionego.
• Nie należy stosować przypisów.
• Nie należy stosować podkreśleń.
• Nie należy specjalnie przenosić jednoliterowych spójników do następnego wiersza ani dokonywać innego rodzaju formatowania tekstu poza podanym powyżej. Będzie to dokonane na etapie składu czasopisma.

 

Oświadczenie
Pobierz