Szanowni Państwo,

redakcja czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów. Czasopismo publikuje artykuły publicystyczne, felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej. Materiały dotyczą zagadnień związanych ze skalą mikroekonomiczną (szkoła, przedsiębiorstwo), lokalną (miasto, gmina, powiat), regionalną, krajową i międzynarodową.

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na tematykę obejmującą:

 • współpracę przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • tworzenie nowych zawodów,
 • funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
 • specjalne szkolnictwo zawodowe,
 • budowanie marki szkoły,
 • budowanie marki pracodawcy,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • metodologię oceny jakości kształcenia zawodowego,
 • innowacje w kształceniu zawodowym,
 • rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w edukacji,
 • możliwości dofinansowania działań w zakresie edukacji zawodowej w ramach funduszy europejskich oraz innych źródeł.

Prace prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: redakcja@myzawodowcy.pl.

Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy:

 • tytuł – powinien być hasłowy, krótki;
 • imię i nazwisko autora/imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją/afiliacjami;
 • adres do korespondencji (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu i/lub faksu oraz adres e-mail).

W trosce o sprawny przebieg procesu wydawniczego prosimy Autorów o dostosowanie się do następujących zaleceń:

1. Format
Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Word, w formacie DOC.

2. Objętość tekstu
Preferowane są teksty o objętości do 8 tys. znaków ze spacjami.

3. Rysunki (każda graficzna forma prezentacji informacji, np. wykres, schemat, kartogram):

 • Każdy rysunek powinien być opatrzony tytułem.
 • Każdy rysunek powinien mieć podane źródło. Jeżeli autor opracowania jest jednocześnie autorem rysunku, wówczas należy podać jako źródło: opracowanie własne. Jeżeli autor opracowania nie jest autorem rysunku, wówczas należy podać jako źródło: na podstawie: inicjał imienia i nazwisko autora, rok wydania i numer strony w nawiasie.
 • Rysunki powinny być wykonane w jednym z następujących programów: CorelDRAW, Adobe Illustrator lub Microsoft Excel. Należy je zapisać w postaci wektorowej z możliwością nanoszenia poprawek.
 • Rysunki przygotowane jako zrzuty z ekranu (np. grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) mogą nie zostać dopuszczone do druku.
 • Rysunki należy wysłać jako osobne pliki.

4. Fotografie

 • Każda fotografia powinna mieć podane źródło.
 • Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej. Rozdzielczość zdjęć kolorowych musi wynosić co najmniej 300 dpi, a czarno-białych – 600 dpi; rozmiar pliku – minimum 300 kB.
 • Fotografie należy wysłać jako osobne pliki.

5. Tabele

 • Każda tabela powinna być opatrzona tytułem zwięźle opisującym jej zawartość.
 • Każda tabela powinna mieć podane źródło.
 • Każda rubryka powinna być wypełniona treścią.
 • Skróty użyte w tabeli powinny być pod nią objaśnione.
 • Tabele nie mogą być skanowane.
 • Formatowanie tabel należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

6. Cytaty

 • Cytaty powinny być ujęte w „cudzysłów”, bez kursywy.
 • Cytaty powinny być dokładnie przytoczone (należy zwrócić uwagę na znaki interpunkcyjne).

7. Materiały źródłowe
W przypadku wykorzystania materiałów źródłowych, na końcu artykułu powinien zostać zamieszczony ich spis. Wymienione pozycje powinny być przywołane numerami w tekście artykułu (w postaci [1]).

8. Dodatkowe informacje

 • Zwroty obcojęzyczne powinny być pisane kursywą.
 • Poza tytułem artykułu i śródtytułami nie należy stosować wyróżnień w formie tekstu pogrubionego.
 • Nie należy stosować przypisów.
 • Nie należy stosować podkreśleń.
 • Nie należy specjalnie przenosić jednoliterowych spójników do następnego wiersza ani dokonywać innego rodzaju formatowania tekstu poza podanym powyżej. Będzie to dokonane na etapie składu czasopisma.

 

Oświadczenie
Pobierz