W spółce PGNiG TERMIKA nastąpi zmiana pokoleniowa. Na emeryturę odejdzie duża grupa pracowników, co spowoduje lukę, którą firma chce wypełnić młodą, ambitną i dobrze wykształconą kadrą. W realizacji tego zadania ma pomóc prowadzony od dziewięciu lat program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki”.

PGNiG TERMIKA angażuje się w działania na rzecz młodzieży z regionu Mazowsza, wcielając w życie jedną z najważniejszych wartości spółki, jaką jest partnerstwo. Program „Zagrzewamy do nauki” oparty jest na ścisłej współpracy z wybranymi średnimi szkołami technicznymi – Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Opieką objęci są uczniowie kształcący się w klasach o profilach technik energetyk i technik elektryk. 30 marca 2017 r. firma nawiązała współpracę z kolejną placówką – Zespołem Szkół nr 28 w Warszawie.
Szkoły nie wyobrażają sobie lepszego modelu współpracy

Najważniejsze cele przedsięwzięcia to wykształcenie absolwentów technicznych szkół średnich, promocja zawodu i branży energetycznej wśród młodzieży, wsparcie edukacyjne szkół oraz pomoc finansowa dla uczniów w formie stypendiów zawodowych. Współpracując ze szkołami, spółka dąży do zapewnienia obopólnych korzyści. Realizując program, dostosowuje zakres edukacji praktycznej do potrzeb branży energetycznej.
Praktyki zawodowe dla uczniów szkół partnerskich odbywają się w zakładach firmy od 2011 r. Uczniowie poznają wszystkie obszary funkcjonowania elektrociepłowni. Przekazywana przez mentorów wiedza teoretyczna jest uzupełniana zajęciami w terenie. Nad przebiegiem praktyk zawodowych czuwają opiekunowie grup, a każdy moduł prowadzony jest przez mentora – specjalistę w danej dziedzinie – wyjaśnia Ewa Warska, koordynator ds. współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Radomiu.
Dzięki współpracy szkoły z PGNiG TERMIKA gimnazjaliści poszukujący dalszej drogi kształcenia mogą poznać specyfikę pracy w zawodzie technik energetyk – mówi Beata Doroś-Woźniak, dyrektor Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.
Wszystkie działania podejmowane w programie „Zagrzewamy do nauki”, a w szczególności te skierowane do gimnazjalistów, zwiększyły zainteresowanie ofertą szkoły, czego efektem jest utrzymujący się już od dwóch lat pełny nabór do klasy energetycznej – podkreśla Bernadeta Kudas, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. – Jest to proces, który chcemy kontynuować z naszym biznesowym partnerem, ponieważ szkoła nie jest w stanie w pełni samodzielnie kształcić w zawodzie technik energetyk. Młodzi ludzie nie tylko w trakcie edukacji zawodowej, ale również już na etapie wyboru szkoły średniej, muszą poznawać zakłady pracy oraz ich pracowników, by w sposób jak najbardziej świadomy podjąć decyzję o dalszej karierze edukacyjnej – tłumaczy.
Zdecydowanie poleciłbym szkołom technicznymi zawodowym udział w takich projektach jak „Zagrzewany do nauki”. Nie wyobrażamy sobie kształcenia przyszłych kadr bez współpracy z przedsiębiorcami, a model wypracowany z firmą PGNiG TERMIKA okazał się strzałem w dziesiątkę. Dowodem jest zatrudnianie absolwentów szkoły w tym przedsiębiorstwie – dodaje Artur Rudnicki, zastępca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Firma poszukuje świadomych pracowników

Uczniowie objęci programem „Zagrzewamy do nauki” już od pierwszej klasy technikum biorą udział konkursach wiedzy oraz wycieczkach do zakładów firmy. W kolejnych latach nauki uczestniczą w warsztatach technicznych obejmujących zagadnienia procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ekologii. Warsztaty prowadzone są przez pracowników firmy, którzy dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. W klasach III i IV uczniowie uczestniczą również w warsztatach dotyczących umiejętności miękkich, m.in. z zakresu rekrutacji, autoprezentacji i komunikacji w zespole.
Uczniowie klas partnerskich, spełniający wymagane kryteria, mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w najnowocześniejszych zakładach w Europie, poznając obowiązki pracowników produkcji oraz proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni. Mogą więc uzupełnić wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych oraz warsztatów praktycznych z pracownikami PGNiG TERMIKA, a także zweryfikować swoje wyobrażenia o pracy w energetyce i w pełni świadomie zdecydować o podjęciu pracy w firmie energetycznej.
W trakcie cyklicznych zajęć z mentorami odbywają się prezentacje multimedialne, dyskusje oraz przeprowadzane są różnorodne doświadczenia, które mają uatrakcyjnić program zajęć i dopasować go do oczekiwań uczniów, a także pogłębić wiedzę młodzieży na temat branży energetycznej. Ponadto dzięki tym spotkaniom młodzież poznaje lokalny rynek pracy, a także zyskuje kompetencje niezbędne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
Warto też podkreślić, że przez cztery lata nauki w technikum uczniowie korzystają z infrastruktury dydaktycznej zakupionej dzięki darowiznom przekazanym szkołom przez spółkę.
Skuteczna promocja zawodu technik energetyk

PGNiG TERMIKA podejmuje również działania promujące zawód technik energetyk. Organizuje skierowane do uczniów szkół partnerskich konkursy, których celem jest weryfikacja wiedzy zdobytej podczas całorocznych zajęć z mentorami, a także promujące branżę energetyczną konkursy dla gimnazjalistów z Warszawy, Radomia oraz okolicznych gmin.
Model współdziałania biznesu i edukacji wypracowany podczas realizacji programu „Zagrzewamy do nauki” jest przykładem dobrych praktyk nie tylko dla branży energetycznej. Systemowe działania podejmowane przez PGNiG TERMIKA są omawiane podczas konferencji i seminariów środowiska HR, a także w publikacjach medialnych dotyczących zarówno programu, jak i energetyki oraz edukacji technicznej w Polsce.
Przedstawiciele firmy uczestniczą w wydarzeniach promujących szkolnictwo zawodowe, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Wspólnie z Zespołem Szkół nr 28 zachęcali młodych ludzi do zdobywania wykształcenia związanego z branżą energetyczną podczas pikniku „Europa zmienia metropolię warszawską”. Nauczyciele zawodu i dyrekcja szkoły prezentowali profile klas i kierunki kształcenia, m.in. technik energetyk, natomiast mentorzy programu opowiadali o jego założeniach, warsztatach, możliwościach praktyk w PGNiG TERMIKA oraz stypendiach fundowanych najzdolniejszym uczniom.
Firma wzięła udział w europejskim projekcie badawczym „Praca, edukacja, partycypacja. Jak zwiększać możliwości młodych ludzi?”. Wraz z Zespołem Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie była obecna na inaugurującej VI Turniej Zawodów Miasta Stołecznego Warszawy konferencji „Dobry technik zawodowiec – ceniony na rynku fachowiec”. Celem spotkania było propagowanie i uświadomienie rangi szkolnictwa zawodowego w kontekście zmian na rynku pracy. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz oświatowych, dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele uczelni i pracodawców.
Współpracę z Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu spółka zaprezentowała na początku 2016 r. podczas konferencji „Zawód to szansa, zawód to przyszłość. Rola edukacji zawodowej w kreowaniu szans na rynku pracy” zorganizowanej przez Centrum Edukacji Dorosłych „Edukacja”w Radomiu. Spotkanie zostało przygotowane z myślą o dyrektorach szkół i placówek oświatowych, doradcach zawodowych, pracodawcach oraz instytucjach zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.
Poza inicjatywami skierowanymi bezpośrednio do placówek szkolnych firma zaangażowała się także w dialog z Ministerstwem Edukacji Narodowej, co doprowadziło do pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa zawodowego, umożliwiając szkołom rozpoczęcie kształcenia młodzieży w klasach o profilu energetycznym.
Długa lista korzyści dla PGNiG TERMIKA

Działania skierowane do uczniów ze szkół partnerskich oraz gimnazjalistów z województwa mazowieckiego stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju programu „Zagrzewamy do nauki” i uznania go nie tylko przez instytucje oświatowe, ale również przez świat biznesu za projekt wzorcowy, wyznaczający kierunek współpracy biznesu i edukacji oraz będący drogowskazem nowoczesnego szkolnictwa zawodowego. PGNiG TERMIKA otrzymała wiele wyróżnień za swój wkład i zaangażowanie w spójne działania skierowane do młodych energetyków, za konsekwentne dążenie do przywrócenia kształcenia w zawodzie technik energetyk oraz wprowadzanie rozwiązań systemowych.
Na nawiązaniu współpracy z sektorem edukacji wiele zyskała także spółka – od podnoszenia kwalifikacji i rozwoju pracowników zaangażowanych w realizację programu począwszy, poprzez pozyskiwanie i kształcenie przyszłych energetyków w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy, na inicjowaniu zmian w systemie szkolnictwa oraz budowaniu wśród obecnych i przyszłych pracowników wizerunku firmy jako odpowiedzialnego społecznie pracodawcy skończywszy.
Udział w tym przedsięwzięciu oferuje możliwość współpracy nie tylko ze zdolną i chętną do nauki młodzieżą, ale i ze wspaniałą grupą naszych pracowników oraz z grona pedagogicznego szkół partnerskich. Pozwala to spojrzeć na wiele problemów z perspektywy różnych potrzeb. Ogromną motywacją do pracy w zespole mentorów jest widok zadowolonych z pracy kolegów, którzy jeszcze kilka lat temu byli „po drugiej stronie” programu. To, że dziś są z nami, jest naszym sukcesem – podsumowuje Łukasz Kozak, mentor programu „Zagrzewamy do nauki”.
Hanna Ratajczyk, koordynator i mentor programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki”
Gdzie szukać informacji o programie „Zagrzewamy do nauki”?
Rolę platformy komunikacyjnej dla uczniów średnich szkół technicznych oraz gimnazjalistów zainteresowanych branżą energetyczną odgrywa strona:
www.termika.pgnig.pl/kariera/zagrzewamy-do-nauki