Celem studiów podyplomowych Menadżer szkolnictwa zawodowego jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie dostosowywania działania szkoły kształcącej zawodowo do oczekiwań rynku pracy. Mają one charakter teoretyczno-praktyczny. W programie przewidziano zajęcia z ekonomii, w tym o rynku pracy, a także poświęcone dobrympraktykom, ze szczególnymuwzględnieniemnawiązywania współpracy z otoczeniem instytucjonalnym szkół zawodowych. Wykładowcami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, głównie badacze problematyki kształcenia zawodowego i rynku pracy oraz praktycy tych zagadnień.
Profil słuchacza
Słuchaczami mogą być byli, aktualni lub przyszli pracownicy oświaty, tacy jak:
 • dyrektorzy techników lub branżowych szkół,
 • kierownicy praktycznej nauki zawodu,
 • nauczyciele przedsiębiorczości,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy instytucji rynku pracy,
a także inne osoby chcące poszerzyć wiedzę o szkolnictwie zawodowym i rynku pracy, np. przedstawiciele praktyki gospodarczej.
Zajęcia
Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych oraz warsztatów i obejmują następujące zagadnienia:
 • Wprowadzenie do ekonomii i zarządzania (dla menadżerów oświaty)
 • Negocjacje
 • Zarządzanie w oświacie
 • Przywództwo edukacyjne
 • Metody i techniki badawcze (w edukacji i na rynku pracy)
 • Formy współpracy i partnerstwa szkół i pracodawców
 • Kapitał społeczny
 • Zarządzanie talentem w organizacji
 • Tworzenie i prowadzenie klasy patronackiej
 • Kluczowe zagadnienia rynku pracy (dla menadżerów oświaty)
 • Ewaluacja w oświacie
 • Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy w badaniach
 • Szkolnictwo zawodowe w strategiach gospodarczych
 • Budowanie marki szkoły na rynku pracy
 • Fundusze unijne w szkolnictwie zawodowym
 • Standardy etyczne współpracy szkół z otoczeniem
 • Zakładanie i prowadzenie spółdzielni uczniowskiej
Egzaminy
Słuchacze są zobowiązani do zaliczenia wszystkich zajęć oraz zdania egzaminów z dwóch przedmiotów: Wprowadzenia do ekonomii i zarządzania oraz Kluczowych zagadnień rynku pracy. Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego.
Czas nauki i terminy zajęć
Studia trwają dwa semestry – od października 2018 r. do września 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu – w piątki po południu oraz w soboty.
Rejestracja: www.podyplomowe.ue.poznan.pl  → Menadżer szkolnictwa zawodowego
Kontakt: Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej WE UEP
ksieg@ue.poznan.pl