Projekt „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” będzie realizowany do 2022 r. przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską we współpracy z zainteresowanymi samorządami, pracodawcami i szkołami kształcącymi w zawodach z całego województwa. Co zyska region dzięki tej docenianej przez przedsiębiorców i uczniów inicjatywie?
Przede wszystkim nie zrezygnowano z przedsięwzięć zainicjowanych w latach 2012-2015 w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, wyróżnionym przez ministra infrastruktury i rozwoju tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w konkursie„ Dobre praktyki EFS 2014”. Kontynuacja ma szansę powtórzyć ten sukces.
Wielkopolska rozwija Sieć Edukacyjno-Gospodarczą
Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz inne jednostki samorządu terytorialnego, pracodawcy, szkoły, a także Politechnika Poznańska współtworzą w ramach projektu Wielkopolską Sieć Edukacyjno-Gospodarczą. Celami przedsięwzięcia są odbudowa systemu kształcenia zawodowego w województwie oraz rozszerzanie i umacnianie relacji między szkołami i pracodawcami. Osiągane są one poprzez zaangażowanie pracodawców w doradztwo zawodowe, trafniejsze dopasowanie ofert staży do umiejętności i kompetencji uczniów przy wykorzystaniu platformy internetowej system.zawodowcy.org oraz wsparcie szkół i pracodawców w komunikacji z lokalnymi instytucjami rynku pracy.
Wszystkie te działania uzupełniają formalny system kształcenia, a także przyspieszają rozwój zawodowy młodego pokolenia w Wielkopolsce – podkreśla dr inż. Maciej Szafrański, kierujący w projekcie zadaniami Politechniki Poznańskiej.
Założono m.in. opracowanie i realizację wielu przedsięwzięć wspomagających uczniów, nauczycieli i szkoły. Te formy pomocy przenikają się, stanowiąc całość – solidne rozwiązanie. Nie są jedynie odrębnymi, krótkotrwałymi, niezależnymi od siebie czynnościami. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu uczniów poprzez:
 • organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w innowacyjnych technologicznie laboratoriach,
 • organizację płatnych staży,
 • wsparcie informacyjne uczniów i nauczycieli za pośrednictwem platformy system.zawodowcy.org,
 • udostępnienie narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami oraz umożliwiającego dopasowanie uczniów i absolwentów szkół do konkretnych ofert pracy z wykorzystaniem identyfikacji profili kompetencyjnych i stanowiskowych,
 • udostępnienie na platformie edukacyjnej interaktywnych materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli,
 • doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 • wsparcie zawodowe dla nauczycieli,
 • patronat Politechniki Poznańskiej nad wybranymi klasami uczestniczącymi w projekcie.
Zajęcia specjalistyczne
Dzięki projektowi uczniowie wielkopolskich szkół mają zajęcia specjalistyczne w laboratoriach imitujących rzeczywiste warunki pracy. Mogą zwiększyć swoje kompetencje, m.in. zapoznając się z najnowocześniejszym sprzętem. Laboratoria w Poznaniu, Pile i Kaliszu zaprojektowano w taki sposób, aby mogły się w nich szkolić grupy liczące od 18 do 30 osób. Od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. w zajęciach wzięło udział już 3330 uczniów z wielkopolskich techników. Do końca projektu laboratoria odwiedzi niemal 10 tys. uczniów kształcących się w 12 zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik spedytor, technik organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zajęcia prowadzą praktycy mający doświadczenie we współpracy ze szkołami i znający zagadnienia rynków edukacyjnego oraz pracy. W trakcie szkolenia, realizowanego w trybie tygodniowym (40 godzin), diagnozowane są kompetencje uczniów. Otrzymują oni też wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego. Od początku projektu udzielono go już ponad 4460 młodym ludziom.
Po ukończeniu zajęć specjalistycznych w laboratoriach uczniowie otrzymują certyfikat, w którym opisany jest zakres podniesionych kompetencji. Korzystający z tej formy wsparcia zostają skierowani do pracodawców, aby mogli odbyć staż.
Dzięki płatnym stażom i specjalistycznym zajęciom w najnowocześniejszych laboratoriach kształcimy nowe pokolenie zawodowców. Chcemy, by uczniowie mieli takie kompetencje, które umożliwią im podejmowanie dobrych decyzji co do dalszej ścieżki kariery zawodowej i wykonywanie zawodu z pasją – podkreśla Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Staże dla uczniów
„Czas zawodowców BIS” umożliwia uczniom wielkopolskich techników skorzystanie z płatnych staży u pracodawców. Ich organizacją zajmują się szkoły we współpracy z przedsiębiorcami i Politechniką Poznańską, a miejsce i termin są indywidualnie konsultowane z uczniem, pracodawcą i uczelnią. Trwające co najmniej 150 godzin staże odbywają się zarówno podczas wakacji, jak i w trakcie roku szkolnego. Uczeń otrzymuje stypendium stażowe. Do sierpnia 2018 r. odbyło się ok. 3 tys. płatnych staży dla uczniów w wielkopolskich przedsiębiorstwach w 31 zawodach. W projekcie zostanie ich zrealizowanych aż 8 tys.
system.zawodowcy.org
Ważnym elementem projektu jest witryna system.zawodowcy.org. Gromadzone są tam informacje od pracodawców o poszukiwanych przez nich kompetencjach na stanowiskach pracy, a także dane o kompetencjach posiadanych przez uczniów ostatnich klas i absolwentów szkół kształcących w zawodach. Strona udostępnia nieodpłatnie informacje o aktualnych stażach, praktykach i miejscach pracy oraz dopasowuje te oferty do profili kompetencyjnych uczniów i absolwentów.
Użytkownicy systemu mogą przygotować szczegółowe CV dla pracodawcy, wykorzystując łatwą opcję zaznaczenia umiejętności z dostępnej listy. System wskazuje oferty pracy, praktyk lub staży najbardziej dopasowane do profilu ucznia, który samodzielnie podejmuje decyzję o chęci kontaktu z pracodawcą.
System, a w zasadzie platforma komunikacji między młodym pokoleniem a pracodawcami, skraca i przyspiesza kontakt między nimi. Jest dyskretnym doradcą dla jednych i drugich – mówi Maciej Szafrański.
Na podstawie danych zebranych w systemie dyrektorzy szkół, kierownicy ds. kształcenia praktycznego, nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele instytucji rynku pracy mogą generować raporty o aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i zapotrzebowaniu na umiejętności w subregionach. Zakres tych informacji jest wypadkową gotowości do zaangażowania się szkół i przedsiębiorców we współtworzenie systemu wspomagania decyzji o kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego w Wielkopolsce. Stanowi obraz gotowości tych dwóch stron do uczestniczenia w wymianie wiedzy i informacji dla dobra społeczności regionu. W systemie jest ponad 20 tys. uczniów i absolwentów z regionu.
Biznesowy słownik kompetencji
W kwietniu 2018 r. zakończono pierwszy etap opracowania biznesowego słownika kompetencji (BSK). Przy realizacji tego zadania koordynatorzy projektu współpracowali z 42 największymi przedsiębiorstwami w Wielkopolsce. Firmy zaangażowały się w opracowanie zbioru opisów kompetencji niezbędnych na wybranych kluczowych dla tych przedsiębiorstw stanowiskach pracy. Opracowano już 108 profili kompetencyjnych oraz 36 modeli referencyjnych dla stanowisk pracy powiązanych z 12 zawodami. Oprócz słownika biznesowego na szczególną uwagę zasługują następujące korzyści dla uczniów:
 • stworzenie możliwości aplikowania do przedsiębiorstwa za pośrednictwem platformy bez konieczności zakładania konta w systemie,
 • udostępnienie listy ofert pracy, praktyk i staży bez konieczności logowania się do systemu,
 • umożliwienie uczniom pobierania CV w jednym z wielu popularnych formatów dokumentów.
Uczniowie i absolwenci znajdą w systemie profile kompetencyjne opracowane we współpracy z kilkudziesięcioma kluczowymi wielkopolskimi pracodawcami. Dowiedzą się, jakich rzeczywistych umiejętności poszukują konkretne firmy na strategicznych dla nich stanowiskach – wyjaśnia Maciej Szafrański.
Patronat Politechniki Poznańskiej
Patronat jest szczególnym wyróżnieniem uczniów wybranych klas, korzystających z form wsparcia dostępnych w ramach projektu. Uczniowie otrzymują odpowiadające ich ścieżce edukacyjnej pakiety materiałów informujących o ofercie edukacyjnej uczelni, a także biorą udział w specjalistycznych zajęciach, dzięki czemu mogą lepiej poznać życie politechniki. Dla zainteresowanych istnieje możliwość organizowania spotkań z przedstawicielami studenckich kół z różnych wydziałów oraz z wykładowcami. Dodatkowo uczniowie są informowani o wydarzeniach otwartych na uczelni.
W latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 patronatem Politechniki Poznańskiej zostało objętych 27 klas z wielkopolskich szkół. Każdy uczeń klasy patronackiej, który kończy pozytywnie program wsparcia, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy patronackiej.
Działania podejmowane w projekcie podnoszą kompetencje uczniów, poprawiają jakość kształcenia i pozwalają zmniejszać niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców. Już wkrótce, kiedy absolwenci szkół trafią na rynek pracy, w pełni ujawni się pozytywny wpływ udzielonego im wsparcia – podsumowuje Maciej Szafrański.
Ewa Lembicz
Daria Rosińska


Marzena Wodzińska
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Myślą przewodnią projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jest wdrożenie działań pozwalających uczniom na zdobywanie kompetencji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Przez ponad dwa lata realizacji przedsięwzięcia podjęliśmy już wiele inicjatyw mających wpływ na proces przemian w kształceniu zawodowym. Uczniowie i uczennice wielkopolskich techników mogą korzystać z płatnych staży oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach. Nasze działania to odpowiedź na zmieniające się potrzeby nie tylko rynku pracy, ale przede wszystkim młodych ludzi. Musimy zadbać o właściwe przygotowanie młodego pokolenia „zawodowców”, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Do dalszego rozwoju kształcenia zawodowego konieczne jest odpowiednie zaangażowanie wszystkich środowisk, a przede wszystkim ściślejsza współpraca pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami. Dzięki niej pracodawcy mają realny wpływ na kształcenie uczniów, którzy w przyszłości zasilą szeregi ich firm.


prof. dr hab. inż.
Tomasz Łodygowski
rektor Politechniki Poznańskiej

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego uczelnia akademicka, jaką jest Politechnika Poznańska, zajmująca się badaniami naukowymi i kształceniem inżynierskim niemal od stu lat, zaangażowała się w pracę z młodzieżą technicznych szkół średnich. Niektórzy myślą, że w ten sposób będziemy pozyskiwać kandydatów na studia. Nic bardziej mylnego. Mamy poczucie, że została zburzona równowaga między poszczególnymi grupami osób z wykształceniem wyższym i średnim zawodowym biorącymi udział w procesach projektowania, wytwarzania i eksploatacji w różnych gałęziach gospodarki. Niestety zniszczono w znacznej części system kształcenia zawodowego, a dziś jego odtworzenie powinno być priorytetem działań wielu jednostek edukacyjnych, samorządowców i władz. To poczucie społecznej odpowiedzialności skłania uczelnię, by część odpowiedzialności za odbudowanie jakości systemu edukowania techników wziąć na siebie.

 


Strona projektu: zawodowcy.org