Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Instruktor praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy jako partner w polskim systemie nowoczesnej edukacji zawodowej”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) od 1.07.2019 do 30.06.2020.
Cel projektu
Udział w projekcie pozwoli instruktorom zapoznać się z efektywnymi metodami kształcenia zawodowego – najpierw w trakcie szkolenia wdrażającego w Warszawie, a następnie praktycznie podczas kompleksowego programu job shadowing w Niemczech – zarówno w innowacyjnym centrum szkoleniowym, jak i w przedsiębiorstwie.
Grupa docelowa
Program skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu z branży elektromechanicznej, kształcących w zawodach automatyk, elektromechanik, elektronik, mechatronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik precyzyjny, operator obrabiarek skrawających, ślusarz i pokrewnych.
Program
1. Certyfikowane szkolenie „Metody pracy z uczniem w dualnym systemie kształcenia zawodowego” według niemieckich standardów kształcenia instruktorów (AEVO). Szkolenie zakończone egzaminem.
2. Job shadowing – pięciodniowy program obserwacji uczestniczącej w innowacyjnym warsztacie w Niemczech i w przedsiębiorstwie realizowany
w spółdzielni pracodawców Gemeinschaftslehrwerkstatt der Industrie
von Velbert und Umgebung e.V. (GLW) w Velbert (www.glw-velbert.de).
Program obejmuje szkolenia z niemieckimi instruktorami, obserwację ich codziennej pracy, wymianę dobrych praktyk oraz wizytę w przedsiębiorstwie. Udział w szkoleniu i obserwacji uczestniczącej umożliwi uczestnikom zdanie egzaminu z części teoretycznej (test) i praktycznej, polegającej na przygotowaniu konspektu zajęć edukacyjnych i zaprezentowaniu opisu dobrych praktyk. Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia programu. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Zapewniamy opiekę tłumacza i pracownika AHK Polska podczas pobytu w Niemczech.
Kryteria uczestnictwa
Projekt skierowany jest do instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy:
  • posiadają kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu w zawodach elektromechanicznych,
  • posiadają przynajmniej trzyletni staż pracy w branży elektromechanicznej,
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
  • przygotują pisemny plan wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy.
Terminy
Łącznie programem zostanie objętych 25 instruktorów (pięć grup). Poszczególne grupy obowiązują odrębne terminy szkoleń i wyjazdów do Niemiec. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ahk.pl w zakładce HR i szkolenia oraz www.edunet-poland.pl w zakładce Projekty.
Zgłoszenie udziału
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (regulaminem rekrutacji oraz oświadczeniem o danych osobowych). Dokumenty do pobrania na stronie www.ahk.pl lub www.edunet-poland.pl.
Dokumenty rekrutacyjne można:
  • dostarczyć elektronicznie (skan dokumentów) na adres: instruktor@ahk.pl, następnie po zakwalifikowaniu do projektu dostarczyć
    wersję papierową,
  • dostarczyć osobiście lub przesłać do biura projektu: AHK Polska, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa z dopiskiem: projekt POWER.
Dodatkowych informacji udziela:
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
Dział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
tel. + 48 22 531 05 40, + 48 22 531 05 70 , e-mail: bb@ahk.pl

 

Róża Jarmuł
koordynator projektu
specjalista ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego AHK Polska

Instruktora można śmiało porównać z doświadczonym menedżerem, który potrafi zrozumieć, zarówno interes pracodawcy, jak i młodego pracownika. To on pomaga zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe młodym ludziom, przygotowuje do wejścia na rynek pracy, uczy lojalności wobec przedsiębiorstwa, a nawet odkrywa talenty. Instruktorzy są dla swoich uczniów nie tylko ekspertami w danej dziedzinie, lecz także wzorami do naśladowania, a dobra relacja uczeń – mistrz jest jednym z czynników motywujących do pracy i osiągania lepszych wyników. Wielu instruktorów zadaje sobie pytanie, jak przekazywać uczniom wiedzę w ciekawy i inspirujący sposób. Podczas naszego szkolenia chcemy się skoncentrować m.in. na metodach pracy z uczniem, które pomogą we wspólnym przejściu przez proces kształcenia. Szkolenie składa się z czterech modułów. Pierwszy obejmuje zagadnienia związane z dualnym systemem kształcenia zawodowego realizowanym w Niemczech. Drugi koncentruje się na planowaniu i organizacji praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwie i obejmuje m.in. metody pracy z uczniem i kontrolę efektów kształcenia. W ramach trzeciego modułu zostanie podjęta tematyka z zakresu komunikacji z uczniami, rozwiązywania trudności w trakcie edukacji i motywowania do nauki. Ostatnia część jest poświęcona aktywizującym metodom pracy z grupą – moderowaniu wspólnych spotkań czy grupowemu rozwiązywaniu problemów.

 

 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od niemal 25 lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Pomaga m.in. przy tworzeniu klas patronackich, implementowaniu dualnego systemu edukacji, organizowaniu i przeprowadzaniu niemieckich egzaminów zawodowych. W 2007 r. istniała jedna klasa patronacka objęta certyfikacją AHK, a obecnie jest ich już 40. Liczba absolwentów, którzy otrzymali prestiżowy certyfikat AHK, sięga 900 osób.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Zestawienie podstawowe