Grupa Veolia od kilku lat współpracuje ze szkołami i uczelniami. Realizuje m.in. program „Generator”, dzięki któremu w spółkach grupy kształci się rocznie ponad 100 praktykantów i stażystów. Wśród nich będą uczniowie ze szkół w Chrzanowie i Radzionkowie, z którymi współpracę podjęła w tym roku spółka Veolia Południe.
Veolia Południe sp. z o.o. należy do grupy Veolia term, a ta z kolei jest jedną z sześciu spółek grupy Veolia. To międzynarodowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Ma oddziały w 40 krajach, w których pracuje 163 tys. osób. W Polsce prowadzi działalność od 1997 r. Zatrudnia 4,3 tys. pracowników. Jest największym prywatnym dostawcą ciepła. Oferuje także usługi w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych.
Spółki grupy Veolia w Polsce są laureatami prestiżowych nagród oraz odznaczeń. Na przykład za stosowanie najlepszych praktyk HR Veolia otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także wiele certyfikatów Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
W Veolii Południe zatrudnionych jest 165 osób. Przedsiębiorstwo obsługuje systemy ciepłownicze w Chrzanowie, Jędrzejowie, Katowicach, Kielcach, Kluczach, Libiążu, Łazach, Małogoszczu, Miasteczku Śląskim, Porębie, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Trzebini. Siedziba firmy mieści się w Tarnowskich Górach.
Polska energetyka potrzebuje nowych pracowników
Veolia angażuje się w wiele przedsięwzięć edukacyjnych. Jednym z nich jest wdrożony w 2015 r. projekt „Generator”, który zakłada współpracę spółek ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. Pisaliśmy o nim w ósmym numerze magazynu „My Zawodowcy”.
Dzięki sprzężeniu zwrotnemu na linii pracodawca – szkoła można uzyskać synergię kształcenia zawodowego. W jej wyniku pracodawcy, którzy angażują się w kształcenie uczniów, mają w przyszłości szanse na zatrudnienie wykwalifikowanych i znających firmę pracowników. Szkoły natomiast zyskują dostęp do często unikatowej wiedzy i rozwiązań uwzględniających najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne, a także wsparcie w wyposażeniu pracowni i warsztatów. Mogą też konsultować program nauczania zawodu bezpośrednio z przedstawicielami firm – powiedział Ryszard Zgorzelski, dyrektor HR ds. zarządzania wiekiem i benefitami spółki Veolia Energia Polska.
Grupa Veolia od kilku lat współpracuje ze szkołami z Łodzi, Poznania i Warszawy. W 2019 r. podjęła współpracę ze szkołami w innych regionach. Na przykład spółka Veolia Wschód zawarła umowy z placówkami edukacyjnymi w Kraśniku i Zamościu – materiał poświęcony tej współpracy zaprezentowaliśmy w dziewiątym wydaniu „My Zawodowcy”. W tym roku współpracę ze szkołami rozpoczęła także spółka Veolia Południe.
Polska energetyka bardzo potrzebuje nowych pracowników, którzy zastąpią przechodzących na emeryturę. Muszą to być osoby zdolne do uczestniczenia w zmianach technologicznych – podkreśla Zenon Chyra, prezes zarządu spółki Veolia Południe.
Kształcą dla rynku pracy
Spółka Veolia Południe 11 stycznia podpisała porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia kadr z Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie, a 28 maja z Zespołem Szkół Techniczno Ekonomicznych w Radzionkowie. Zaplanowano m.in. praktyki zawodowe w ciepłowniach Veolii Południe w Tarnowskich Górach i Chrzanowie.
Głównym celem tych porozumień jest zapobieganie deficytowi pracowników oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego, m.in. poprzez realizację programu nauczania tak, aby był on możliwie najlepiej powiązany z potrzebami rynku pracy. Ważnym elementem współpracy jest organizowanie szkoleń i zachęcanie do zdobywania certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje – mówi Irena Patoń, starszy specjalista ds. personalnych w spółce Veolia Południe. – W trakcie praktyk młodzież poznaje proces produkcji energii cieplnej i technologie jej przesyłu oraz uczy się montażu wymienników ciepła u klienta. Staramy się przy tym, aby uczniowie mieli dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Będziemy także uczestniczyć w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację kształcenia zawodowego i promocję szkół, takich jak np. dni otwarte – zarówno w placówkach w Chrzanowie i Radzionkowie, jak i w firmie – dodaje.
Przedstawiciele szkół doceniają możliwości wynikające ze współpracy z firmą Veolia Południe.
Zobowiązaliśmy się do współdziałania, aby uczniowie mogli podnosić kwalifikacje zawodowe pod okiem specjalistów, np. podczas praktyk i wakacyjnych staży zawodowych. W takich firmach jak Veolia Południe jest tak wiele różnych stanowisk pracy, że można zapewnić praktykę prawie każdemu z naszych uczniów – przyszłym elektrykom, mechanikom, mechatronikom. A to dopiero początek. Liczymy, że będziemy mogli zacieśnić współpracę również poprzez organizowanie szkoleń czy sympozjów – podkreśla Agnieszka Siejka-Lasoń, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie.
Porozumienie ma się przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów z branży elektroenergetycznej oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego. Jego celem jest również zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami ścisłymi i technicznymi, a także motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. W województwie śląskim pięć szkół chciało w tym roku rozpocząć lub kontynuować kształcenie w zawodzie technik energetyk. Niestety, nie wszystkim się to udało. Chcemy jednak rozszerzyć w przyszłości ofertę edukacyjną o ten zawód ze względu na potrzeby rynku pracy – podkreśla Mariusz Sroka, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie.
Zakres współpracy firmy Veolia Południe z radzionkowską szkołą obejmuje działania mające na celu przygotowanie i realizację programu specjalizacji automatyzacja procesów przemysłowych.
Uczniowie trzeciej klasy technikum będą odbywać praktykę w Ciepłowni Tarnowskie Góry. Przebieg praktyk będzie nadzorowany przez opiekunów merytorycznych z firmy i opiekuna ze strony szkoły. Porozumienie obejmuje również zorganizowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej w zakresie tej specjalizacji, zapewnienie nauczycielom dostępu do wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć oraz wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce związane z realizacją treści programowych specjalizacji – wymienia Mariusz Sroka. – W kontekście działań promocyjnych warto zaznaczyć, że kandydaci do szkoły będą informowani o współpracy z firmą Veolia Południe oraz o możliwościach zatrudnienia absolwentów. Firma będzie przekazywać aktualne oferty pracy, a szkoła zamieści je na swojej stronie internetowej i zainteresuje nimi uczniów ostatnich klas. Ponadto szkoła będzie propagować przykłady dobrych praktyk stosowanych przez tę spółkę – dodaje.
Veolia Południe realizuje również programy skierowane do młodzieży akademickiej. Od 1997 r. firma współpracuje z Politechniką Śląską.
Co roku w naszych zakładach praktyki odbywają studenci trzeciego roku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Poznają m.in. instalacje energetyczne i technologiczne – wymienniki ciepła, kotły, sprężarki, pompy, wentylatory, rurociągi – oraz metody pomiaru i przyrządy pomiarowe, układy automatyki i urządzenia zabezpieczające, a także system SCADA. Mają również możliwość zapoznania się ze sposobem opomiarowania i rozliczania mediów energetycznych, a także z działalnością w zakresie remontów, kontroli stanu technicznego i usuwania awarii oraz z zasadami eksploatacji urządzeń. Ponadto program praktyk obejmuje poznanie podstawowych dokumentów formalnych, jak zakładowy regulamin pracy, przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie informacji niejawnych, a także zagadnienia ekonomiczne, np. pozycje przychodów, kosztów, środki trwałe, nakłady inwestycyjne, amortyzacja oraz pozyskiwanie dotacji – mówi Irena Patoń. – Studenci mają też możliwość realizacji projektów inżynierskich i prac dyplomowych uwzględniających potrzeby spółki – dodaje.

 

Zenon Chyra
prezes zarządu
Veolia Południe sp. z o.o.

W systematycznym unowocześnianiu procesu kształcenia uczniów i studentów uwzględniamy najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne w branży energetyki cieplnej oraz perspektywy jej rozwoju. W najbliższych latach trendy, które zdominują energetykę, to digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja. Na przyszłość energetyki ogromny wpływ mają innowacje, nowe technologie, m.in. kogeneracje gazowe, pompy ciepła, lepsze wykorzystanie ciepła odpadowego, a także elementy gospodarki cyfrowej czy digitalizacja tego, w jaki sposób zarządzamy energią w budynkach. Dużym wyzwaniem będzie walka z zanieczyszczeniami powietrza. Wymaga to zmiany paliw stosowanych do ogrzewania domów i sposobu korzystania z transportu. W proces ten muszą się zaangażować konsumenci. To przede wszystkim od nich zależy jakość powietrza w naszych miastach. Można ją poprawić przez zmianę nawyków i przez to, w jaki sposób korzystamy z ciepła. Duży wpływ na przyszłość energetyki będzie mieć lepsze wykorzystanie energii, przede wszystkim w domach. To także kwestia lepszego wykorzystania źródeł odnawialnych, które mogą być stosowane przez prosumentów, czyli tych, którzy decydują się na produkcję energii na potrzeby własne czy lokalnych społeczności. Istotnym jest wykorzystanie energii na poziomie lokalnym, aby jak najmniej oddziaływać na środowisko, a jak najlepiej wykorzystać lokalny potencjał energii.

Paulina Hałupka
młodszy specjalista ds. energetycznych
Veolia Południe sp. z o.o.

Od niedawna jestem pracownikiem firmy Veolia Południe w Tarnowskich Górach, w której odbywałam praktykę studencką oraz staż, zorganizowane przez tę firmę i Politechnikę Śląską. Wykonywałam przede wszystkim obowiązki administracyjne, ale miałam też okazję przyjrzeć się, w jaki sposób są prowadzone prace remontowo inwestycyjne. Ukończyłam także kurs uprawniający do eksploatacji urządzeń ciepłowniczych. Te cenne doświadczenia umożliwiły mi zdobycie interesującej pracy w spółce Veolia Południe i dały szansę na zawodowy rozwój.

Zainteresowanych pracą lub praktykami w spółkach grupy Veolia zapraszamy do regularnego odwiedzania strony: www.veolia.pl, zakładka Kariera
 Anna Świdurska