Technikum i branżowa szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, współpracując z ponad 160 przedsiębiorstwami, umożliwiają uczniom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania 21 zawodów związanych na przykład z branżami ekonomiczno-administracyjną, elektroniczno-mechatroniczną, mechaniczną, motoryzacyjną, spedycyjno-logistyczną  i teleinformatyczną. W proces kształcenia zaangażowały się m.in. firmy SKF Polska, Steelpress oraz Volkswagen Poznań.
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu ma prawie 60-letnią tradycję. Dyrekcja i nauczyciele dostrzegają wyzwania o fundamentalnym znaczeniu dla postępu technicznego i cywilizacyjnego. Dlatego, aby uczeń technikum czy szkoły branżowej potrafił odnaleźć swoje miejsce w wybranym zawodzie, placówka kieruje się dobrymi praktykami, czyli wszystkimi innowacyjnymi, trwałymi i powtarzalnymi działaniami edukacyjnymi, które sprzyjają planowaniu kariery zawodowej.
– Do właściwej organizacji szkolnictwa zawodowego potrzebna jest współpraca trzech instytucji – organu prowadzącego, szkoły zawodowej oraz zakładów pracy. Dzięki niej możliwe jest, tak jak w przypadku naszej szkoły, stworzenie dostosowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej oraz zapewnienie właściwego poziomu finansowania i wyposażenia pracowni w najnowocześniejsze urządzenia. Efektem tego jest wysoki poziom kształcenia oraz fakt, że absolwenci bez problemu odnajdują się na rynku pracy – mówi Przemysław Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna
Uczniowie kształcą się w zawodach: automatyk, elektromechanik pojazdów samochodowych, krawiec,  kucharz, magazynier-logistyk,  mechanik pojazdów samochodowych, mechatronik, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer,  technik automatyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik mechanik – programista i operator obrabiarek numerycznych CNC, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.  Ponadto od roku szkolnego 2022/2023 będzie możliwe kształcenie w zawodzie technik technologii drewna. Oferta dydaktyczna wynika z analizy potrzeb rynku pracy w regionie i kraju, a wysoki poziom nauczania gwarantują wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz wciąż rozwijana baza technodydaktyczna.
Na rozwój bazy technodydaktycznej placówka pozyskała dofinansowanie unijne w latach 2016-2020, m.in. z projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu”. Celem projektu było stworzenie 20 pracowni do kształcenia i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 30 zawodach, na przykład pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, informatycznej, programowania CAD/CAM, obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC, technicznej – krajalni metali, diagnostyki samochodowej, budowy i technologii napraw pojazdów samochodowych oraz eksploatacji pojazdów samochodowych – wymienia Przemysław Jankiewicz. – Dla rozwoju potencjału dydaktycznego naszej szkoły bardzo ważne jest również wsparcie finansowe i merytoryczne organu prowadzącego – samorządu powiatu poznańskiego – dodaje.

 

Motywacją dla młodych ludzi do uzyskiwania dobrych wyników w nauce są także stypendia rady powiatu dla najlepszych uczniów technikum i jednorazowe nagrody dla uczniów szkół branżowych. Uczniowie mają również możliwość zdobywania dodatkowych kompetencji zawodowych, które są cenione przez wielu pracodawców, korzystania z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (finansowanych przez powiat poznański), udziału w projektach unijnych i bezpłatnych szkoleniach czy uczestniczenia w konkursach i olimpiadach. Zajęcia pozalekcyjne, prowadzone przede wszystkim przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, mają na celu przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach i egzaminach zawodowych. Rozwijane są kompetencje językowe z zakresu angielskiego i niemieckiego technicznego oraz umiejętności prezentacji projektów, tworzenia dokumentacji technicznej i rozwiązywania niestandardowych zadań.
Elementem wpływającym na atrakcyjność oferty dydaktycznej jest współpraca szkoły z ponad 160 przedsiębiorstwami.
– Nie widzę możliwości, aby jakakolwiek szkoła kształcąca w zawodach funkcjonowała bez współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami wspierającymi przemysł – podkreśla Przemysław Jankiewicz. – Uważam, że głównym beneficjentem dobrej współpracy jest szkoła, ponieważ zakłady pracy umożliwiają uczniom i nauczycielom dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, wymuszając ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych. Niejednokrotnie są to międzynarodowe korporacje, dzięki którym uczniowie m.in. zapoznają się z inną organizacją pracy oraz uczestniczą w zagranicznych stażach i praktykach, doskonaląc kompetencje techniczne, językowe i interpersonalne – dodaje.
Głównymi partnerami swarzędzkiej Jedynki są Volkswagen Poznań i SKF Polska, które utworzyły w szkole pierwsze klasy patronackie. Za ich przykładem poszły kolejne zakłady pracy. Jednym z nich jest firma Steelpress, która w 2020 r. rozpoczęła współpracę ze szkołą, np. organizując wirtualne wycieczki zawodoznawcze, a we wrześniu 2021 r. podpisała porozumienie gwarantujące uczniom kształcącym się w zawodach technik mechatronik i technik automatyk miejsca do odbycia praktyk zawodowych. Nad klasą o profilu technik automatyk spółka objęła patronat.
Od 2008 r. w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa organizuje też swoje egzaminy. Przystępują do nich uczniowie najwyższych klas patronackich szkoły branżowej, a po ich zdaniu uzyskują certyfikat, dzięki któremu mogą znaleźć zatrudnienie w państwach Unii Europejskiej.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
Inwestowanie w budowanie relacji z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły przyniosło efekty m.in. w czasie edukacji w pandemicznej rzeczywistości. W październiku 2020 r. poznański oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), na wniosek nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z elektrycznością, powołał przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu Koło SEP nr 14. W ramach nowo nawiązanej współpracy członkowie koła wraz z innymi specjalistami przygotowali Wewnątrzszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Zawodu, który ma na celu promowanie wśród uczniów wiedzy na temat elektryczności, skłonienie młodych ludzi do nieszablonowego i innowacyjnego myślenia, a także zaszczepienie pasji do zawodu i przekazanie im zasad uczciwego współzawodnictwa. Mottem konkursu były słowa Alberta Einsteina „Większość nauczycieli traci czas na to, by dowiedzieć się, czego uczniowie nie wiedzą. Tymczasem prawdziwa sztuka zadawania pytań polega na tym, by odkryć, co uczeń wie lub czego jest w stanie się dowiedzieć”.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się w maju 2021 r. Wzięło w niej udział 34 uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych o profilach technik automatyk i mechatronik.
 – Uczestnicy konkursu mogli przede wszystkim poszerzyć wiedzę z przedmiotów zawodowych oraz zmierzyć się z lękami i obawami dotyczącymi poziomu wiedzy zdobywanej w trakcie zdalnego nauczania. Zorganizowanie w okresie pandemii wewnątrzszkolnego konkursu było też doskonałą metodą na ewaluację własnych działań, a także na mobilizację uczniów do dodatkowej aktywności – mówi Przemysław Jankiewicz.
Konkurs składał się z trzech etapów – testu, w którym 5 z 40 pytań było związanych z historią elektryczności, zadania do rozwiązania o charakterze praktycznym oraz przygotowania prezentacji multimedialnej. Poszczególne etapy korespondowały z odpowiednimi częściami egzaminu zawodowego. Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez poznański oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Edukacja jest kluczem do świata pracy
Dobrze zarządzana szkoła potrafi sobie poradzić z wyzwaniami jutra. Taki sukces można osiągnąć jedynie poprzez spójne działanie, obejmujące: współpracę z pracodawcami, rozwijanie kluczowych kompetencji technicznych uczniów, współpracę z rodzicami oraz przygotowanie uczniów do wyzwań przyszłości podczas dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych i konkursów. Działania prowadzone przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu zachęcają uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia do podejmowania innowacyjnych inicjatyw, a to ułatwi im wejście w dorosłe życie.

dr inż. Joanna Ratajczak, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu

 

 

 

 

 

 

 

Patryk Feliczek
dyrektor personalny i EHS
SKF Polska

SKF Polska SA jest częścią Grupy SKF – międzynarodowego koncernu, który jest światowym dostawcą łożysk, uszczelek, systemów smarowania i komponentów mechatronicznych, a także oferuje usługi związane z ich serwisowaniem, regeneracją i przebudową. W Polsce SKF znajduje się w trzech lokalizacjach – w Poznaniu realizowana jest działalność produkcyjna, w Warszawie ulokowane jest biuro handlowe, a w Katowicach funkcjonuje SKF Solution Factory, czyli centrum badawczo-rozwojowe. Ponadto we wrześniu 2020 r. w Poznaniu otwarte zostało finansowo-księgowe centrum usług wspólnych na obszar Europy Środkowej, funkcjonujące pod nazwą SKF Financial Services Poland sp. z o.o. W poznańskiej fabryce wytwarzane są łożyska oraz komponenty łożyskowe przeznaczone na eksport, głównie do państw Unii Europejskiej i USA.
Fabryka SKF w Poznaniu zatrudnia około 850 osób, z czego 65 proc. to pracownicy bezpośrednio produkcyjni, 20 proc. – pośrednio produkcyjni, a 15 proc. – umysłowi. Rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych SKF, w tym uruchamianie tzw. kanałów światowej klasy, wymaga analizy kompetencji zarówno pracowników, jak i kandydatów, którzy znajdą się na rynku pracy w najbliższych latach. Poza kompetencjami technicznymi – m.in. umiejętnościami programowania maszyn i urządzeń w zakresie rozwoju automatyzacji i robotyzacji, a także digitalizacji procesów – ważna jest dla nas umiejętność współpracy pomiędzy członkami różnych zespołów, elastyczność oraz umiejętności językowe, pozwalające na płynną komunikację z pracownikami naszych centrów projektowych na całym świecie.
Zarówno pracownikom młodocianym, jak i praktykantom zapewniamy proces wdrożenia (tzw. onboarding). Odbywa się on w tzw. learning center i obejmuje niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jakości, procesów wytwarzania, przebiegu procesu produkcyjnego, wykorzystywanych technologii, a także stosowanego w SKF podejścia Lean i jego narzędzi w praktyce, tzw. SKF production system. Ofertę nauki zawodu, we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, SKF przedstawia zazwyczaj podczas targów edukacyjnych oraz drzwi otwartych w szkołach.
Uwzględniając utworzone finansowo-księgowe centrum usług wspólnych oraz plany jego rozwoju, SKF rozważa w niedalekiej przyszłości rozpoczęcie współpracy z należącym do Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Technikum Ekonomicznym. Umożliwi to praktyczne kształcenie specjalistów w zakresie księgowości i finansów.

 

 

 

 

 

 

Edyta Krawczyk
kierownik działu kadr i płac
Steelpress 

Firma Steelpress powstała w 1967 r. Początkowo był to niewielki, rodzinny zakład zajmujący się obróbką metali. Doświadczenie rzemieślnicze i wynikająca z niego wysoka jakość produktów spowodowały, że firma stała się znanym w kraju i za granicą producentem części do przyczep rolniczych i samochodowych.
Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na rozwój automatyzacji. Stawia też na rozwój młodych ludzi, dlatego współpracuje z pięcioma szkołami, które kształcą w takich zawodach, jak technik mechatronik, technik automatyk, technik mechanik, technik spedytor oraz magazynier-logistyk. Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w Steelpress zdobywają wiedzę i umiejętności pod okiem specjalistów, którzy zapewniając im indywidualne podejście, skupiają się na kompetencjach potrzebnych na konkretnym stanowisku pracy. W zespołach jest 12 uczniów szkół branżowych oraz sześciu praktykantów. W najbliższym czasie dołączą do nich praktykanci z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, nad którą firma objęła patronat. Plan kształcenia praktykantów jest bardzo intensywny i zakłada zdobywanie doświadczenia zawodowego w różnych działach Steelpress. Dzięki temu młodzi ludzie wejdą na rynek pracy bardzo dobrze przygotowani.
W Steelpress pracuje 145 osób. Strategia employer branding to świadomy sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej, dlatego firma dba o pracowników, m.in. inwestując w ich rozwój zawodowy. O skuteczności takich działań świadczy to, że spółka ma niski wskaźnik rotacji kadr.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną www.steelpress.eu.

 

 

 

 

 

 


Lidia Hylla
kierownik Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji
Volkswagen Poznań

Fabryka samochodów dostawczych i komponentów Volkswagen Poznań składa się z czterech zakładów zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i Wrześni. Produkowane w niej modele Caddy, Transporter, Crafter oraz MAN TGE trafiają na rynki całego świata. Jednym z zakładów spółki jest poznańska odlewnia, dostarczająca wysokiej jakości komponenty aluminiowe do fabryk koncernu Volkswagen AG na całym świecie. Wytwarza również wiele elementów niezbędnych do produkcji samochodów elektrycznych różnych marek Grupy Volkswagen.
Volkswagen Poznań angażuje się w rozwój lokalnego rynku edukacyjnego, prowadząc m.in. klasy patronackie, których uczniowie są pracownikami młodocianymi firmy, a umiejętności praktyczne zdobywają w wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt warsztatach szkolnych.
Współpraca firmy Volkswagen Poznań z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu została podjęta przede wszystkim w celu stworzenia możliwości wymiany wiedzy. Wykwalifikowana kadra nauczycielska oraz dobre zaplecze warsztatowe do prowadzenia zajęć praktycznych to dwa najważniejsze elementy do tworzenia podstawy dobrej edukacji. Dlatego zarząd spółki podjął decyzję o utworzeniu w swarzędzkiej szkole klas patronackich. Kształcenie zawodowe pod naszym patronatem zostało wdrożone z sukcesem, w czym bardzo pomocne okazało się wsparcie kolegów z VW Hanower. W przygotowanie projektu i jego realizację zaangażowali się również starosta poznański Jan Grabkowski oraz Przemysław Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. W 2005 r. utworzyliśmy klasę o profilu monter mechatronik. Naukę rozpoczęło w niej 20 uczniów. Minęło właśnie 17 lat od nawiązania tej współpracy. Wdrożony przez nas proces kształcenia zawodowego umożliwia młodym ludziom zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadającego najwyższym europejskim standardom. Oferujemy naukę w zawodach automatyk (z elementami mechatroniki), elektromechanik pojazdów samochodowych, mechatronik oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych (ostatni rocznik). Wspólnie z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu kształcimy aż 98 uczniów – zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Zdobywają oni wiedzę i umiejętności w warsztatach nauki praktycznej, gdzie mają do czynienia z najnowszą technologią stosowaną w przemyśle 4.0. Program nauczania uwzględnia też naukę kompetencji poszukiwanych w zakładach Volkswagen Poznań. Wkraczamy w erę automatyki, cyfryzacji i aut elektrycznych, a osoby swobodnie poruszające się w tych dziedzinach są najbardziej poszukiwane na rynku pracy. To rewolucja, na którą Volkswagen Poznań we współpracy ze szkołą przygotowuje się już od kilku lat.
Poza zajęciami praktycznymi zapewniamy uczniom dostęp do szkoleń niezbędnych do zdania egzaminów oraz wykonywania zawodu. Umożliwiamy m.in. zdawanie egzaminów przed komisją Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, cenionych w wielu państwach Unii Europejskiej. Dbamy również o interkulturowość młodzieży, prowadząc wymiany z uczniami z innych krajów. Ponadto nasi najlepsi absolwenci mają możliwość udziału w programie „Wanderjahre”, który polega na rocznych praktykach w jednym z zagranicznych zakładów koncernu. Jako Volkswagen Poznań kładziemy duży nacisk na szkolnictwo zawodowe oraz jego promocję wśród młodzieży, dlatego regularnie można nas spotkać podczas drzwi otwartych w partnerskich szkołach, uczestniczymy w przedsięwzięciach prowadzonych przez gminę Swarzędz, na przykład w projekcie „Mój zawód – moja przyszłość”, oraz systematycznie pojawiamy się z naszymi skierowanymi do uczniów inicjatywami w mediach społecznościowych.
Oferta edukacyjna, program nauczania oraz program praktycznej nauki zawodu w klasach patronackich firmy Volkswagen Poznań są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku i nowoczesnych technologii stosowanych w naszej branży. Na przykład w tym roku rozpoczynamy naukę zawodu mechatronik z elementami odlewnictwa. To odpowiedź na aktualne zapotrzebowania produkcji w firmie. Największy nacisk w kształceniu w nowym zawodzie będzie położony na wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, pneumatyki, hydrauliki i mechaniki.

 

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu